پیدا

اینجا سکوت حکم فرماست

درخواست حذف اطلاعات

آرام! ای پرنده ی پ ر، سکوت کن
ما قبل تو زدیم به هر در! سکوت کن

از عشق، آب و دانه و فال است سهم ما
پس این همه بهانه نیاور سکوت کن!

دلگیری از تسلسل غم های بی دلیل
... اما به دل نگیر ...! سکوت کن

با چشم هات حرف خودت را بزن ولی...
مثل کتاب های مصور سکوت کن!

دنیا اگر هزار برابر تو را ش ت
غمگین نشو، هزار برابر سکوت کن !